Langer zelfstandig wonen

Sociaal
31 december 2023

Evaluatie bijeenkomst Langer zelfstandig wonen in de wijk door de werkgroep UitVOORzorg  

d.d. 22 november 2022  

Doel 

In november 2022 heeft de werkgroep UitVOORzorg een themabijeenkomst georganiseerd met het doel hoe kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen in Stadsdorp Elsrijk?  

Samen met bewoners, (zorg)professionals en raadsleden is de werkgroep in gesprek gegaan om antwoorden op de volgende vragen te krijgen: 

 • Wat is nodig om zelfstandig in Elsrijk te kunnen blijven wonen? 
 • Wat kunnen bewoners zelf regelen? 
 • Waarbij is ondersteuning nodig door (zorg)professionals? 

Resultaat 

De avond heeft inzicht gegeven in thema’s die bewoners bezighouden bij het ouder worden.  

 1. Informatie 

Mensen willen enerzijds graag informatie beschikbaar hebben over wat er in de wijk gebeurt, welke clubjes er zijn om bij aan te sluiten. Anderzijds wil men ook informatie over wat er in Amstelveen gebeurd. Het Amstelveens Nieuwsblad wordt lang niet door iedereen ontvangen.  

De werkgroep UitVOORzorg heeft een overzicht gemaakt van alle clubjes en werkgroepen in het Stadsdorp Elsrijk driemaal per jaar krijgen alle bewoners de wijkkrant in de brievenbus en de website wordt vernieuwd, zodat de informatie over de wijk makkelijker te vinden is. (vanaf 2024 wordt de wijkkrant 2x per jaar uitgegeven) 

De werkgroep is tevens met het Amstelveens Nieuwsblad in gesprek om een pick-up punt in de wijk te organiseren. Dit is nog niet gerealiseerd. (Wel bij Blankevoort, Nieuw Vredeveld en Bibliotheek)  

 1. Veiligheid 

De werkgroep UitVOORzorg heeft een gesprek met de wijkagent en de wijkboa gehad. Van de verschillende appgroepen in de wijk, is er slechts één bekend bij de politie. 

Daarnaast zal in een gesprek met de gemeente gevraagd worden om meer bankjes langs looproutes naar winkels te plaatsen. 

 1. Veilige woonomgeving / huis 

Bewoners geven aan dat zij het belangrijk vinden dat zij veilig over straat kunnen lopen en fietsen. Er is behoefte aan goede verlichting, veilige bestrating, duidelijke zebrabaden, geen blokkades op het trottoir en dat er bankjes zijn om op te kunnen zitten.  

 De werkgroep UitVOORzorg heeft contact hierover met de gemeente Amstelveen. Er is een nieuw beleidsdocument in de maak.  

 1.  Mobiliteit 

Er is behoefte aan informatie over het OV in de wijk en over ANWB-automaatje. 

In de wijkkrant van juni is aandacht aan Automaatje besteed.  

 1. Contacten 

De bewoners geven aan behoefte te hebben aan contacten in eigen straat en in de wijk, met zowel leeftijdgenoten als met jongere bewoners.  

Het Stadsdorp Elsrijk heeft naast de buurtborrel in het Huis Elsrijk in 2023 ook een maandelijkse buurtborrel georganiseerd bij de Beerebite. Op woensdagochtend en donderdagmiddag is Huis Elsrijk open voor contact. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd in de blokhut, zoals de buurtbistro en koffieochtenden voor bewoners. Er is geld beschikbaar voor het organiseren van buurt barbecues.  

 1. Nabuurschap  

Bewoners van het Stadsdorp Elsrijk vinden het belangrijk dat bewoners voor elkaar klaarstaan. Er is behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers en men geeft aan dat het goed zou zijn als mensen met een hulpvraag gekoppeld kunnen worden aan een vrijwilliger bewoner (maatje). 

Vanuit de werkgroep UitVOORzorg is het nabuurschap project is gestart. De wijkcoach coördineert het project. Het doel is om wijkbewoners met een hulpvraag te koppelen aan bewoners die hulp aanbieden. In de wijkkrant wordt de voortgang van het project opgenomen.   

In 2024 zal een informatiebijeenkomst over mantelzorg worden georganiseerd.  

 1. Zorg en welzijn 

Er is behoefte aan informatie over wat beschikbaar is (bv wijkverpleging, thuishulp etc.). Daarnaast is er behoefte aan informatie over wat mogelijk is (faciliteiten).  

20 november heeft VOVO samen met McZonnestein en Amstelland een bijeenkomst georganiseerd voor de patiënten in de leeftijd van 80 jaar en ouder.  Op deze bijeenkomst werd informatie gegeven over diverse onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de laatste levensfase zoals bijvoorbeeld het wel of niet willen reanimeren, wel of geen euthanasie, of wel of geen behandeling. In deze bijeenkomst werd benadrukt dat het belangrijk is om dit met de huisarts of met uw naasten te bespreken. 

Het Stadsdorp Elsrijk heeft in samenwerking met Brentano en Participe Amstelland op 25 november 2023 een informatiemarkt gehouden waar wijkbewoners informatie konden krijgen over gezondheid, veiligheid en activiteiten in de wijken Elsrijk en Randwijck.  

 1. Woning  

Er zijn in de wijk Elsrijk weinig woningen voor senioren beschikbaar, terwijl er wel een grote behoefte aan is. Zo is er behoefte om geclusterd te kunnen wonen en om te kunnen doorstromen naar een geschiktere woning  

Naar aanleiding van dit punt heeft een groep buurtbewoners van de wijk Elsrijk zich bezonnen op de vraag hoe ouderen levensbestendig zelfstandig kunnen blijven wonen. Waarbij zowel privacy als nabuurschap centraal staan. De groep wil geclusterd wonen vorm waarbij woningen naast elkaar staan bij voorkeur in een (knarren)hofje. Doel is een gemengd complex met woningen voor verschillende doelgroepen, dus met verschillende afmetingen en huur- en koopprijzen. In verband met de betaalbaarheid wordt een wooncoöperatie betrokken bij het bouwplan. Er is in november 2023 een bijeenkomst georganiseerd rond dit thema. Deze bijeenkomst trok 80 geïnteresseerden, waarvan een groot aantal zich aanmeldde voor een werkgroep 

 1. Voorzieningen 

Bewoners hebben behoefte aan informatie over beschikbare voorzieningen in de wijk, zoals bezorgdiensten, klussen rond huis, een tuinman en medische voorzieningen aan huis.  

In de wijkkrant, die driemaal per jaar verschijnt, is informatie opgenomen over verschillende diensten. Ook op de informatiemarkt was informatie beschikbaar over de verschillende onderwerpen.

Wie

Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Karin Dumasy
-1